تورج زادپور . تهران . 1360

لیسانس موسیقی 1384  دانشگاه سوره

نوازنده ومدرس تخصصی سازهای ایرانی تار و سه تار

آموزش در آموزشگاه های موسیقی تهران و کرج

اجرا و همکاری در ضبط آلبوم وگروه های موسیقی ایرانی در ایران و خارج از ایران

عضویت در خانه موسیقی ( کانون نوازندگان ایرانی) از سال 1388

اجرای پایان فصل هنر جوهای آموزشگاه چگامه

  

 

 

 

اجرای پایان فصل بهار 1398 هنر جوهای  آموزشگاه چگامه کرج در سالن اجرای کنسرت این آموزشگاه برگزار شد ، هدف از این اجرا آماده شدن هنر جوهای برتر برای اجرای صحنه ای و همچنین ارزیابی آموخته هایشان در طول ترم است که به همت مدیریت آموزشگاه چگامه برگزار می شود.

 

پانزده قطعه برای تار (دورۀ پیشرفته)

 

 

 

مجموعۀ پانزده قطعه برای تار (دوره پیشرفته)

بزودی توسط موسسۀ آوای بربط منتشر می شود.

 

 

اجرای پایان فصل هنر جوهای آموزشگاه چگامه

  

  

  

  

  

  

  

اجرای پایان فصل پاییز 1397 هنر جوهای  آموزشگاه چگامه کرج در سالن اجرای کنسرت این آموزشگاه برگزار شد ، هدف از این اجرا آماده شدن هنر جوهای برتر برای اجرای صحنه ای و همچنین ارزیابی آموخته هایشان در طول ترم است که به همت مدیریت آموزشگاه چگامه برگزار می شود.

  

پانزده قطعه برای تار و سه تار دورۀ متوسطه

 

 

 

در ﺗﺎﻟﻴﻒ و ﮔﺮدآوری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ بهره ﻣﻨﺪی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪی همچون آهنگ های ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ دﺳﺘﮕﺎهی (ردیف) و آﺛﺎر هنرمندان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ، ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و  اراﺋﻪ ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺘﻢ های ﻟﻨﮓ و ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع در ﻗﺎﻟﺐ دﺳﺘﮕﺎه های ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ از وﯾﮋﮔﯽ های اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ هنرﺟﻮ ها ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ ﺧﻮد را در کنار مهارتهای ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ تر ارتقاء دهند.

 
   

 

 

پانزده قطعه برای تار و سه تار دورۀ ابتدایی

  

 

  

 

مجموعۀ پانزده قطعه برای تار و سه تار تالیف و  گرد آوری شده توسط تورج زادپور با همکاری موسسه نشر آوای بربط در آبان ماه 1397 منتشر شد. قطعات این مجموعه به عنوان مکمل درس های اصلی معلم و در مرحله ابتدایی در نظر گرفته شده است .

قطعات این کتاب ساختۀ نگارنده است و چند قطعه ای از این مجموعه برگرفته از نغمه های نواحی ایران و همچنین ردیف موسیقی ایران هستند. تغییر سطح دشواری قطعات این مجموعه ، همگام با پیشرفت هنرجوها و شناخت وزن های ساده و ترکیبی در نظر گرفته شده است .

 
   

 

کنسرت هنرجوهای آموزشگاه صدای مهرورزان

   

 

 کنسرت بزرگ هنرجوها و اساتید آموزشگاه صدای مهرورزان به همت مدیر محترم این آموزشگاه جناب مهیار نجفی در سالن پژوهشگاه فرهنگ و هنر برگزار شد و گروهای مختلف سنی در سَبک های متفاوت موسیقی به اجرای موسیقی پرداختند.

( 18 اسفند 1396)

 
   

 

آلبوم نوای رباب

             

                

شروع ضبط پروژه آلبوم موسیقی تصویری نوای رباب ، آلبومی جهت معرفی سازهای خانواده رباب ایرانی(شهری) و قابلیتهای نوازندگی آن، کاری چالش برانگیز می باشد. سازهای رباب، قیچک و تار ساخت سیامک قلمی هستند و با این نیت که در این آلبوم مورد استفاده قرار گیرند ساخته شده اند. بزودی اطلاعات بیشتری از این پروژه منتشر خواهد شد.

در ضمن ایده این پروژه از سیامک قلمی است و در پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی تعریف و تصویب شده است و ایشان مجری این طرح پژوهشی هستند.