کتاب

10 / 10
از 1 کاربر

  

  

 

 

مجموعۀ پانزده قطعه برای تار و سه تار تالیف و  گرد آوری شده توسط تورج زادپور با همکاری موسسه نشر آوای بربط در آبان ماه 1397 منتشر شد. قطعات این مجموعه به عنوان مکمل درس های اصلی معلم و در مرحله ابتدایی در نظر گرفته شده است .

قطعات این کتاب ساختۀ نگارنده است و چند قطعه ای از این مجموعه برگرفته از نغمه های نواحی ایران و همچنین ردیف موسیقی ایران هستند. تغییر سطح دشواری قطعات این مجموعه ، همگام با پیشرفت هنرجوها و شناخت وزن های ساده و ترکیبی در نظر گرفته شده است .

 
   

   

 

 

در ﺗﺎﻟﻴﻒ و ﮔﺮدآوری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ بهره ﻣﻨﺪی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪی همچون آهنگ های ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ دﺳﺘﮕﺎهی (ردیف) و آﺛﺎر هنرمندان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ، ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و  اراﺋﻪ ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺘﻢ های ﻟﻨﮓ و ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع در ﻗﺎﻟﺐ دﺳﺘﮕﺎه های ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ از وﯾﮋﮔﯽ های اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ هنرﺟﻮ ها ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ ﺧﻮد را در کنار مهارتهای ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ تر ارتقاء دهند.

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :