مجموعۀ پانزده قطعه برای تار و سه تار تالیف و  گرد آوری شده توسط  تورج زادپور با همکاری موسسه نشر آوای بربط در آبان ماه 1397 منتشر شد. قطعات این مجموعه به عنوان مکمل درس های اصلی معلم و در مرحله ابتدایی در نظر گرفته شده است .

قطعات این کتاب ساختۀ نگارنده است و چند قطعه ای از این مجموعه برگرفته از نغمه های نواحی ایران و همچنین ردیف موسیقی ایران هستند. تغییر سطح دشواری قطعات این مجموعه ، همگام با پیشرفت هنرجوها و شناخت وزن های ساده و ترکیبی در نظر گرفته شده است .

 
   

 

 

 

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :