در ﺗﺎﻟﻴﻒ و ﮔﺮدآوری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ بهره ﻣﻨﺪی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪی همچون آهنگ های ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ دﺳﺘﮕﺎهی (ردیف) و آﺛﺎر هنرمندان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ، ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و  اراﺋﻪ ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺘﻢ های ﻟﻨﮓ و ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع در ﻗﺎﻟﺐ دﺳﺘﮕﺎه های ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ از وﯾﮋﮔﯽ های اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ هنرﺟﻮ ها ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ ﺧﻮد را در کنار مهارتهای ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ تر ارتقاء دهند.

 
   

 

 

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :